streptocarpus "raduzhnaya bezdna"

streptocarpus "raduzhnaya bezdna"

For fans streptocarpus! streptocarpus "raduzhnaya bezdna"

Catalog number:

chimeric streptocarpus who bred  V.Paramonov.

photos from  fialka.arvixe.ru

supply young plants.